Varlık-İlişki (Entity–relationship) Diyagramları

, , Leave a comment

Varlık – İlişki diyagramları ki kısaca ER Diyagramları gerçek hayattaki nesneler ve bu nesneler arasındaki bağlantıları, ilişkileri tanımlayan diyagram modelleme tekniğidir. Veritabanı tasarımında en sık kullanılan tekniklerden bir tanesi olan ER(Entity Relationship) modeli,ilişkisel veritabanı yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Bu metod Peter Chen tarafından geliştirilmiş ve 1976 yılında bilimsel makale olarak yayınlanmıştır[1].

Basit bir ilişkisel veritabanı uygulamasında, bir tablonun her satırı bir varlık türünün bir örneğini temsil eder ve bir tablodaki her alan bir öznitelik türünü temsil eder. İlişkisel bir veritabanlarında varlıklar arasındaki bir ilişki, bir varlığın birincil anahtarını (primary key) başka bir öğenin tablosunda bir işaretçi veya “yabancı anahtar (foreign key)” olarak depolayarak uygulanır (Şekil – 1).

ER

Şekil 1 – ER Diyagram Örneği

  1. Varlık (Entity),veritabanında oluşturulacak nesneleri temsil eden yapılardır. Veritabanı üzerinde bulunan tablolar ER diyagramlar için Varlık olarak kabul edilir.
  2. Nitelik (Attiribute), ER varlıklarının sahip olduğu her bir alana verilen yapılardır. Veritabanı alanında örnek olarak tablo sütünları verilebilir.
  3. İlişki (Relationship),varlıklar arasında kurulan fiziksel ve mantıksal bağlantıları temsil eden yapılara denir.

ER Diyagramlar Hazırlanırken Kullanılan Semboller

Varlıklar tablo isimleri olarak düşünüle bilirler. Şekil – 1 de Hasta_Kartı ve Saglık_Verileri olmak üzere 2 adet Varlık (Tablo) bulunmaktadır. Şekil – 2 deki gibi tanımlanmaktadır.

ER2

Şekil 2 – ER Diyagram Varlık (Entity) Tanımlama

Öznitelikler (Attrbutes) tablo özellikleri olarak düşünüle bilirler. Şekil – 1 de Hasta_Kartı tablosu için, hastaKartıID, hastaID, sahneID, terapistID gibi öznitelikler tanımlanmış ve Şekil – 3 deki gibi belirtilmiştir.

ER5

Şekil 3 – ER Diyagram Öznitelik (Attiribute) Tanımlama

Birincil anahtar (primery key) tablo içerisinde benzersiz olarak kaydedilecek olan verileri gösteren anahtarlarıdır. Şekil – 4 de görüldüğü üzere ER Diyagram tanımlanırken altı çizgili olarak gösterilmektedir.

ER3

Şekil 4 – ER Diyagram Birincil Anahtar (Primery Key) Tanımlama

Şekil – 1 de tanımlanan ER diyagramı dikkatli incelersek içerisinde 2 adet varlık (Hasta_Kartı ve Saglık_Verileri) ve bu 2 varlık arasındaki ilişkiyi gösteren barındırır olarak tanımlanmış olan ilişki sembolünü görebiliriz (Şekil – 5).

ER4

Şekil 5 – ER Diyagram İlişki Tanımlama

Kaynaklar

[1] Chen, Peter (March 1976). “The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data”. ACM Transactions on Database Systems. 1 (1): 9–36. doi:10.1145/320434.320440.

 

Leave a Reply